budynek organistówki w Śliwicach

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śliwicach zaprasza do składania ofert w przetargu na "Przebudowę budynku mieszkalnego"  na działce o nr ewid. 331 obręb Śliwice. 
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty branży budowlanej w szczególności roboty rozbiórkowe, stolarkę okienną i drzwiową, docieplenie elewacji wraz z malowaniem, wykonanie schodów i podjazdu oraz utwardzenie terenu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie BiP SPZOZ w Ślwicach