Podstawa prawna Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2004).

 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śliwicach ul. Szkolna 7,  89-530 Śliwice

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu w dniu  20.02.2023 r. w pomieszczeniu administracji , I piętro, pokój nr 4 o godzinie 12.00.

 1. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy Fiat Qubo

 • numer rejestracyjny  CTU 33PE
 • rok produkcji  2010
 • przebieg   – 216452 km
 • kolor: srebrny 2- warstwowy z efektem metalicznym
 • rodzaj nadwozia  kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
 1. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza samochodu  8000,00 zł. brutto ( słownie : osiem tysięcy złotych 00/100 )

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Pojazd stanowiący przedmiot sprzedaży można oglądać od dnia publikacji ogłoszenia                         do dnia  20.02.2023 r. w dni robocze w siedzibie Sprzedającego ul. Szkolna 7, 89-530 Śliwice. W celu dokonania oględzin Oferent jest  zobowiązany do wcześniejszego ustalenia tego faktu telefonicznie pod numerem  tel. 692 513 591.

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta :

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona pisemnie, w języku polskim   i musi zawierać:

 • imię i nazwisko, adres lub w przypadku firmy nazwę i siedzibę oferenta oraz NIP;
 • oferowaną cenę za kupno samochodu objętego przedmiotem przetargu;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i stanem pojazdu i że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin pojazdu;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 • pełnomocnictwo w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana w KRS/CEiDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub formie notarialnie uwierzytelnionego podpisu.

 Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia (formularz ofertowy).

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Pisemną ofertę w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta – kupno samochodu” należy złożyć w siedzibie Sprzedającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Śliwicach do dnia  20.02.2023 r. do godz. 11.00. (  księgowość, I piętro ). Oferta jest wiążąca przez 7 dni. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Warunki wyboru oferty:

przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za samochód objęty przedmiotem przetargu. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej;

 • w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie , zostanie przeprowadzona aukcja pomiędzy tymi Oferentami. Ceną wywoławczą aukcji będzie cena zaproponowana w tych ofertach;
 • komisja przetargowa wyznacza termin i miejsce przeprowadzenia aukcji, o czym zawiadomi Oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty;
 • umowa sprzedaży zostanie podpisana w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku  przetargu.
 • w przypadku wycofania się/niedopełnienia dalszych formalności przez Oferenta, który wygrał przetarg organizator przetargu może dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ważnych ofert;
 • nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 2 dni od podpisania umowy sprzedaży po otrzymaniu  faktury od Sprzedającego;
 1. Odrzucenie oferty:

Sprzedający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie;
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są niekompletne, nieczytelne lub budzą  inna wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
 • w przypadku złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty na jeden samochód, sprzedający odrzuci je wszystkie bez otwierania.
 • o odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony przez komisje przetargową.
 1. Inne postanowienia:

 • wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny jego nabycia;
 • przekazanie przedmiotu umowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym;
 • nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty;
 • wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca w szczególności ciąży na nim obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych . - cena nabycia jest ceną brutto sprzedaży.
 • organizator przetargu nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu .
 • przetarg uznaję się za ważny, jeżeli wpłynie chociaż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
 • organizatorowi przetargu przysługuję prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny 

pdfFormularz_ofertowy_do_przetargu_publicznego.pdf

pdfOgłoszenie_o_przetargu_publicznym_na_sprzedaż_służbowego_Fiata_Qubo.pdf

pdfogłoszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

pdfumowa.pdf