dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu na sprzedaż używanego samochodu służbowego marki Fiat Qubo nr rejestracyjny CTU 33PE.. Samodzielny Publiczny Zakłąd Opieki Zdrowotnej w Sliwicach informuje, że do upływu terminu składania ofert tj. 20.02.20223r. do godz. 11:00 wpłynęło 5 ofert.

Najwyższa złożna oferta - 12.100.00 zł
przez NORTHBUD USŁUGI
Leszek Synak
ul. Dworcowa 20 c, 89-600 Chojnice

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 październiak 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( DZ.U z 2019 r. poz 2004) komisja przetargowa wybrała oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.